Online
Calculatietijdnormen

FAQ

Ontwikkelaars

Algemeen

In de webshop van Techniek Nederland vindt u de producten terug. Onder het Kennisgebied Bedrijfsvoering - Bedrijfskosten is een specifieke onderwerppagina "Calculeren en Indexeren" gemaakt. Daar vindt u, naast deze producten, een overzicht van alle producten voor het maken van calculaties.
Dat hangt af of u wel of niet een lid van Techniek Nederland bent. Raadpleeg de Techniek Nederland website voor de actuele prijs. U betaalt het abonnement per vestiging. Per vestiging kunnen zonder meerkosten alle medewerkers de tijdnormen raadplegen.
Ja, de tijdnormen worden continu geactualiseerd en jaarlijks in maart of april gepubliceerd. Met werkgroepen van deskundigen bepalen de tijden die we gebruiken voor de calculatietijdnormen regelmatig opnieuw, waarbij we de nieuwste methodieken, materialen en gereedschappen gebruiken.
Standaard wordt een wildcard gebruikt om het zoeken meer trefzeker te maken. Door aan te vinken dat je 'exact' wilt zoeken, is dit uit te schakelen en wordt alleen op de zoekterm gezocht.
Met het tabblad 'Online normen' kan je de calculatietijdnormen online zoeken en bekijken. Het is als het ware de elektronische versie van de handboeken. Het tabblad 'Databestanden downloaden' bevat de calculatietijdnormen als TXT of als XML bestand, om in het eigen softwarepakket in te lezen. De tabbladen zijn alleen te gebruiken, als uw bedrijf daarvoor het juiste abonnement met Techniek Nederland heeft afgesloten.
Als je ingelogd bent bij de Online normen, verschijnt er op de homepage een blok met documenten. Je vindt daar een korte handleiding over de werking van de applicatie en de algemene hoofdstukken uit de handboeken hoe de tijdnormen moeten worden toegepast. De databestanden bevatten een beschrijving van de geleverde formaten.

De calculatietijdnormen zijn uitgedrukt in mensuren (tot 2 decimalen achter de komma);

Ter verduidelijking:
1,00 uur = 1,00 x 60 = 60 minuten;
0,50 uur = 0,50 x 60 = 30 minuten;
0,15 uur = 0,15 x 60 = 9 minuten;

Een normtijd is altijd de totaal benodigde tijd per te monteren eenheid, ook als de werkzaamheden door 2 of meer monteurs moeten worden verricht.

Voor iedereen die is ingelogd ken het algemene gedeelte van het handboek via de homepage worden opgevraagd.
Als je ingelogd bent bij de Online normen, verschijnt er op de homepage een blok met documenten. Je vindt daar ook een (invulbare) PDF met het calculatie eindblad.
Bij de export van de databestanden is er voor Elektrotechniek en voor Klimaat en Sanitair een spreadsheet toegevoegd met de wijzigingen van dat jaar. Voor de online tijdnormen kan je die achteraan het algemene gedeelte van het handboek zien die je via de homepage kan downloaden.

Gebruik

De online calculatietijdnormen bevat de calculatiemethode voor gebouwgebonden installaties. U kunt die methode gebruiken voor het calculeren van technische installaties in utilitaire gebouwen, zoals kantoren, scholen, verpleeg- en verzorgingsinrichtingen en bedrijfsgebouwen.
Er is een speciale functie beschikbaar (een soort winkelmandje) waarmee een tijdnorm aan een calculatiepakket kan worden gestuurd. Helaas wordt deze functie nog maar door heel weinig softwareleveranciers ook echt gebruikt. Als u de functie wilt gebruiken, vraag daar dan specifiek naar bij uw softwareleverancier.
De nieuwe CPR (Construction Product Regulation) is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in bouwwerken, die al in juli 2016 (overgangsjaar; nog niet bindend) is ingegaan. Wat dit voor installatiebedrijven en alle andere betrokken partijen betekent is terug te vinden op diverse websites, bijv. die van de Technische Unie (https://www.technischeunie.nl/categorie/cpr) Regelmatig bereiken ons vragen of de nieuwe CPR norm ook consequenties heeft voor de calculatie tijdnormen (CTN) t.a.v. het installeren en aansluiten van CPR gecertificeerde kabel. Inmiddels is deze kabel door verschillende fabrikanten goed gedocumenteerd op basis waarvan de fysieke kenmerken die voor het verwerken van CPR bekabeling van belang zijn, kunnen worden vergeleken met de overeenkomstige voorlopers van deze kabel. Daaruit blijkt dat met name bij de B2ca-kabel de buitendiameter en het gewicht significant afwijken van de oude standaard kabel. Dat geldt in belangrijke mate voor de “lichte” doorsneden. Naarmate de doorsnede toeneemt worden de verschillen kleiner of zelfs nihil. Afgezien van het gegeven dat de buitenmantel dikker is geworden is de samenstelling van het materiaal van de buitenmantel hetzelfde gebleven. Het is dus van belang altijd in de specificatie van de fabrikant naar het gewicht te kijken en in de, in het handboek gepubliceerde matrices, de normtijd te kiezen die bij die gewichtsklasse hoort. De tabel met gewichtsklassen is te vinden in het handboek op blz. 49 en 50 (hoofdstuk 3, paragraaf 3.6) Verder moet er ook rekening gehouden met extra organisatorische (inkoop, administratie en logistiek) inspanningen. Binnen de werkgroep is afgesproken de ontwikkelingen, t.a.v. de toepassing van de nieuwe CPR-norm in de praktijk, goed te monitoren en zodra er aanwijzingen zijn dat er montagetechnische consequenties zijn, de CTN hierop aan te passen.
De tijdnormen gaan over handelingen en niet over materiaalverbruik. Er wordt geen rekening gehouden met (bewerkings)versnit op materialen. Er zijn niet-vaktechnische werkzaamheden opgenomen als opruimen van de werkplek, afvoeren van materiaalrestanten en emballage naar buiten de werkplek.